REKLAMACJA Z TYTUŁU BRAKU ZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub
podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu z tytułu braku zgodności Produktu z umową są
określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o
którym mowa w § 9 z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia
1964 r.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o
którym mowa w § 10 Regulaminu za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili
dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności
Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
4. Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania
można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kislive24h@gmail.com lub
pisemnie na adres: ul. Młyńska 4, 89-100 Nakło nad Notecią.
5. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
6. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o
którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a
Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od
momentu jej otrzymania.
8. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10
Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z
jej uwzględnieniem.
9. Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 może żądać w pierwszej
kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz
odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z
umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub
gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował już
doprowadzić towar do zgodności z umową).
10. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym
mowa w § 10 Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:
10.1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do
Klienta,
10.2. obniża Cenę Produktu (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny towaru
zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub
podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni
od otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym
mowa w § 10,
10.3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa
w § 10 – Sprzedawca zwraca mu Cenę Produktu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy,
Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić
towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
11. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np.
wiadomość mailowa lub SMS.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub
podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość może od niej
odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub
podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub
przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później
niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul.
Młyńska 4, 89-100 Nakło nad Notecią.

4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu ponoszą odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że
Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i
terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także nie udostępnił mu wzoru formularza
odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów
Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z
Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób w jaki mogliby to zrobić w sklepie
stacjonarnym.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości
Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu wyraźnie
zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z
zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie
14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży.
6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu wybrali sposób dostawy
Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie
jest zobowiązany do zwrotu im poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o
którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub
podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu odstępujący od Umowy Sprzedaży,
zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu
może odstąpić od umowy, liczy się:
9.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do
przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w
§ 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt
w posiadanie,
9.2. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w
częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
9.3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony - od
objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
9.4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub
podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu w wypadku Umowy Sprzedaży:
10.1 w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
10.2 w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.3 w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10.4 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
10.5 w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający
krótki termin przydatności do użycia.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy jak i Klientowi w
przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle
określonym.


Zgłoś zwrot/reklamacje

Aby proces zwrotu/reklamacji przeszedł pomyślnie proszę podać pełen numer zamówienia oraz powód zgłoszenia.